Договор залога образец - Как правильно оформить сделку - Пример образец шаблон - ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Категории раздела

Рекомендации юристов [96]
Образцы и примеры рекомендаций [74]
Разрыв договоров [17]
Школьникам и родителям [39]
Вторая инстанция [2]
Примеры резюме [104]
Обращение в суд [89]
Жалобы в официальные органы [50]
Образцы исковых заявлений [76]
Уполномоченный представитель [54]
Служебные письма [10]
Поощрительные документы [6]
Пользование чужим имуществом [26]
Оформление работников [27]
Как правильно оформить сделку [86]
Подтверждение сделок [96]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 305

Статистика


Онлайн всего: 10
Гостей: 10
Пользователей: 0

Пример образец шаблон

Главная » Статьи » Как правильно оформить сделку

Договор залога образец

Комерційний банк ___________, в особі _____________________________, діючого на підставі _________________, далі - Заставоутримувач, з одного боку, та _________________, в особі ___________, діючого на підставі _____________, далі - Заставодавець, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

1. Заставодавець передає в заставу Заставоутримувачеві належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме:

_______________________________________________________________________ (надалі - Майно), як забезпечення повернення позики в сумі, виданої за кредитним договором N ___ від _____ року, а також відсотків за користування позикою, виходячи з ___ річних, пені, враховуючи відшкодування збитків, завданих простроченням платежів за кредитним договором, а також відшкодування витрат зі звернення стягнення на предмет застави в повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення вимог.

2. Майно належить Заставодавцеві на підставі

_______________________________________________________________________.

(правовий титул володіння)

3. Заставодавець засвідчує, що предметом застави за цим Договором стає також право користування _____ землі, на якій розташовано нерухоме майно, що є предметом застави за цим Договором.

Заставодавцеві зазначена земля надана в постійне користування, що підтверджується Державним актом на право постійного користування землею від ______ року.

4. Заставлене майно залишається у володінні Заставодавця за місцезнаходженням у м. __________________.

5. Узгоджена Сторонами вартість Майна становить _______ грн.

6. Заставодавець засвідчує, що Майно, яке передається в заставу, нікому не продане, не заставлене, в спорі та під забороною (арештом) не перебуває, спору про Майно (про права на Майно) не існує, жодні права на Майно іншим особам не передані.

7. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого цим Договором, встановлено до _____ р.

8. Заставодавець до закінчення строку дії цього Договору має право лише володіти та користуватись заставленим Майном. Тому Майно, а також права на нього, не можуть бути використані Заставодавцем як предмет будь-яких цивільно-правових договорів та угод. У разі порушення цієї умови Заставодавець сплачує Заставоутримувачеві штраф у розмірі ______ відсотків від вартості Майна, яке є предметом угод та договорів, а будь-які угоди, укладені Заставодавцем, у яких предметом виступатиме Майно чи права на нього, є недійсними з моменту їх укладення.

9. Заставоутримувач має право перевіряти документально і фактично розмір, стан та умови зберігання заставленого Майна.

10. У разі неналежного виконання (несвоєчасне повернення суми кредиту, відсотків, пені) Заставодавцем умов кредитного договору, Заставоутримувач має право звернути стягнення на Майно, задовольнити свої вимоги у повному обсязі на момент фактичного задоволення, у тому числі відшкодування збитків.

11. Заставодавець зобов'язується сплачувати передбачені законодавством податки та збори, пов'язані з Майном.

12. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової загибелі Майна. У разі загибелі предмета застави Заставодавець зобов'язується надати аналогічне за вартістю майно або, незалежно від настання строку, виконати свої зобов'язання за кредитним договором у повному обсязі або у відповідній частині.

13. Звернення стягнення на заставлене Майно може бути здійснено у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса з подальшою реалізацією Майна заінтересованим покупцям за ринковими цінами або через аукціон.

14. У разі ліквідації юридичної особи - Заставодавця, Заставоутримувач набуває права звернення стягнення на заставлене Майно, незалежно від настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, без згоди Заставодавця.

15. Взаємовідносини Сторін протягом дії Договору в частині, не передбаченій цим Договором, регулюються Законом України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р.

16. При частковому виконанні зобов'язання Заставодавцем застава зберігається у попередньому обсязі.

17. Цей Договір набуває чинності після його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов'язань за кредитним договором N ______ від _________ р.

18. Нотаріус одночасно з посвідченням цього Договору накладає заборону на відчуження нерухомого Майна, яке є предметом застави.

19. Цей Договір укладений у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах нотаріальної контори, а інші видаються Сторонам.

Договор залога имущества

Договор залога - гражданско-правовой документ в соответствии с которым кредитор имеет право получить удовлетворение своих требований за счет стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Обеспечение исполнения обязательства может быть произведено путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Если заложенное имущество было застраховано, то при наступлении страхового случая, кредитор имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований из страхового возмещения, не зависимо от того, в чью пользу оно застраховано.

Договор залога может быть составлен в дополнение к основному договору, например договору купли-продажи квартиры. Договором может быть предусмотрен залог недвижимого имущества (ипотека), данные правоотношения регулируются отдельным законом об ипотеке. Залог может возникнуть в двух случаях:

1. На основании договора залога,

2. В силу закона.

Залогодателем может быть не только сам должник, но и третье лицо. В любом случае, залогодателем может выступать собственник вещи, или имеющее правомочия от собственника на осуществление данного действия лицо.

Что же может выступать предметом залога в соответствии с бланком догова залога? Итак, предметом залога может быть любое имущество, не изъятое из гражданского оборота. Исключением также являются требования (алиментов, возмещении вреда, и т.д.), уступка которых невозможна другому лицу в силу закона.

Договором может быть предусмотрена передача заложенного имущества кредитору или без таковой передачи, данное обстоятельство подлежат обязательному отражению в договоре залога. Не подлежит передачи кредитору имущество, заложенное по договору ипотеки или товаров в обороте по договору залога.

В договоре указываются следующие обстоятельства: предмет залога, обязательства и срок их исполнения, оценка заложенного имущества, залогодержатель имущества и т.д.

Договор залога недвижимого имущества подлежит обязательной государственной регистрации. Если данное условие не будет соблюдено, то данный договор залога считается недействительным. При этом заключение и регистрация договора залога зданий и сооружений допускается только с одновременной ипотекой земельного участка, на котором расположено закладываемое имущество.

Права залогодержателя распространяются на вещь, находящуюся в залоге, а также принадлежности данной вещи. Если иные обстоятельства не предусмотрены в договоре залога.

Законодательством нашей страны не запрещен последующий залог имущества. То есть, если вещь, находится в залоге, то она может быть перезаложена. При этом требования нового залогодержателя удовлетворяются после удовлетворения требований залогодержателя по первому договору залога.

Приведенный ниже договор может быть вами бесплатно скачан и использован в предпринимательской деятельности. Если вам необходима наша помощь, то наши сотрудники могут подготовить договор залога конкретно под вашу ситуацию.

Договор залога

г. Москва ____________ 201_ г.

ОАО ____________, именуемое Залогодержатель, в лице Генерального директора _______________, и ООО ___________, именуемое Залогодатель, в лице Генерального директора _________________, заключили настоящий договор залога (далее - Договор) о нижеследующем:

1.1. Залогодержатель предоставляет Залогодателю согласно договору N ______ от ____________ 201_ г. краткосрочный кредит на сумму ______ (_________) рублей на срок до __________, а Залогодатель в обеспечение возврата полученного кредита передает в залог принадлежащее ему на праве собственности следующее имущество: ______________ (наименование и количество заложенного имущества) на общую сумму ______ (________) рублей.

Образец - договор залога имущества

Является неотъемлемой частью договора займа от 8 сентября 2004 г.

г. Энск

Восьмое сентября две тысячи четвертого года

Петров Сергей Анатольевич, именуемый в дальнейшем Залогодержатель, с одной стороны, и Иванов Михаил Степанович, именуемый в дальнейшем Залогодатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. По договору займа от 08.09.2004 Петров С.А. передал Иванову М.С. в качестве долга наличные денежные средства в сумме 70 000 (семидесяти тысяч) рублей (далее – сумма займа).

2. Заемщик обязан произвести возврат суммы займа полностью наличными денежными средствами до первого марта две тысячи пятого года.

3. В обеспечение своевременного возврата полученного по договору займа Иванов М.С. заложил Петрову С.А. следующее имущество:

3.1. Часы золотые марки «XXX» с золотым браслетом. На оборотной стороне часов имеется выдавленный заводской номер AL236598.

Заложенное имущество согласно справке ювелирной мастерской оценивается в сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.

4. Предмет залога передается залогодержателю в момент подписания договора. Факт передачи предмета залога подтверждается собственноручной подписью залогодержателя настоящего договора.

5. В случае неуплаты в установленный срок долга он погашается за счет средств, полученных от продажи заложенного имущества.

6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Юридические реквизиты сторон:

Залогодержатель: Петров Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: 440018, Энская обл. г. Энск, ул. Кузнечная, дом 15, кв. 45. Паспорт: № 56 78 567483, выдан 23 ноября 2003 г. ОВД Северо Западного района г. Энска Энской области.

Залогодатель: Иванов Михаил Степанович, проживающий по адресу: 440023, Энская обл. г. Энск, ул. Арна ульская, дом 3, кв. 6. Паспорт: № 56 74 379127, выдан «04» июля 2002 г. ОВД Заводского района г. Энска Энской области.

Приложение:

Справка ювелирной мастерской № 56.

Подписи сторон:

Заимодавец /Петров С.А./

Заемщик /Иванов М.С./

Если договор займа обеспечивается несколькими предметами, например в том случае, если стоимость одного предмета не покрывает суммы долга, то в договоре залога следует указать каждую закладываемую вещь и ее стоимость.

Кроме того, договор залога может содержать ссылку на то, что договор займа обеспечивается предметами согласно списку, который является неотъемлемой частью договора. В этом случае список предметов прилагается к договору. На нем также проставляются подписи сторон. Подписи ставятся либо в конце списка, либо напротив каждой переданной вещи.

В соответствии со ст. 352 ГК РФ договор залога прекращаетсяпо следующим основаниям:

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства, т. е. с момента исполнения должником своего обязательства по возврату взятой в качестве долга денежной суммы

2) по требованию залогодателя. Прекращение по данному основанию возможно в том случае, если залогодержатель грубо нарушает обязанность по страхованию предмета залога от риска утраты или повреждения (если предмет залога находится у залогодержателя), что создает угрозу утраты или повреждения заложенного имущества

3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права

4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, если должник не исполнил свои обязательства. Данное правило распространяется и на случаи, если реализация предмета залога оказалась невозможной.

В случае надлежащего исполнения должником своих обязанностей залогодержатель (кредитор), если ему передавался предмет залога, обязан немедленно возвратить его залогодателю.

Вторым наиболее распространенным в практике способом обеспечения исполнения обязательства является поручительство.В настоящее время заключение договора займа, обеспеченного поручительством, получило широкое распространение в кредитном договоре займа, когда в качестве кредитора выступает банк или кредитная организация.

При заключении договора займа между гражданами – физическими лицами данный вид обеспечения исполнения обязательства распространен, пожалуй, шире, чем залог, ввиду простоты оформления договора. Фактически для заключения договора займа, обеспеченного поручительством, достаточно желания или согласия третьего лица выступить поручителем должника.

Договор поручительства представляет собой договор, согласно которому обязанность по возврату денег, переданных должнику в качестве долга, может быть возложена на иное лицо, которое при заключении договора займа выступает его поручителем. Фактически поручитель дает кредитору гарантию того, что взятая в долг сумма будет возвращена должником в срок, установленный соглашением сторон. В случае, если должник не исполняет свои обязательства надлежащим образом, кредитор имеет право требовать возврата суммы долга у гаранта – поручителя.

Например, вы заключили договор займа с другим гражданином (Ивановым). Согласно достигнутому между вами соглашению Иванов должен вернуть взятую у вас в долг сумму через два месяца. Петров, выступающий гарантом (поручителем) Иванова, вступает с вами в договорные отношения как его поручитель и гарантирует, что Иванов возвратит сумму долга через два месяца. По истечении срока, установленного договором, Иванов вам деньги не возвращает. Вы обращаетесь к нему с требованием о возврате долга, однако он поясняет, что денег у него сейчас нет и он вернет их позже. В судебном порядке вы обращаетесь к поручителю с иском о взыскании с него всей или части суммы долга – в зависимости от того, какая ответственность поручителя предусмотрена договором. По решению суда взятая у вас Ивановым сумма взыскивается с Петрова (полностью или в части).

Данный пример показывает сущность договора поручительства лишь в общих чертах. Для возможности правильно использовать поручительство как способ обеспечения договора займа необходимо рассмотреть его более подробно.

Подчеркивая важность и самостоятельность поручительства как отдельного института гражданского права, законодатель выделяет договор поручительства в отдельный правовой институт, регулируемый нормами ст. 361–367 ГК РФ (§ 5 гл. 23).

Закон определяет договор поручительствакак договор, согласно которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части (ст. 361 ГК РФ).

Как вы уже знаете, договор займа считается заключенным с момента передачи кредитором должнику суммы, взятой в долг. Вместе с тем передача денег может осуществляться и после составления договора займа и подписания его сторонами. В этом случае факт и момент заключения договора займа подтверждаются распиской, составляемой должником при получении от кредитора суммы займа.

Договор поручительства также может быть заключен сторонами до момента передачи кредитором должнику суммы займа, определенной договором. Например, стороны заключают договор займа, согласно которому фактическая передача взятой в долг денежной суммы подтверждается распиской должника. Одновременно ими может быть составлен и договор поручительства. В этом случае поручительство представляет собой обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем, т. е. с момента фактической передачи должнику денег по расписке.

Как и договор залога, договор поручительствадолжен быть совершен в письменной форме.Закон не требует его нотариального удостоверения, однако требование соблюдения простой письменной формы договора поручительства является обязательным. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договорапоручительства (ст. 362 ГК РФ). Устный договор поручительстваможет быть признан судом недействительным как не соответствующий требованиям закона.Таким образом, если между кредитором и должником имеется письменный договор займа, а с поручителем только устная договоренность (устная форма договора), то при обращении в суд и непризнании поручителем своего обязательства перед кредитором взыскать с него сумму, за своевременное возвращение которой он поручался, не получится. Законом предусмотрено, что в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (ст. 162 ГК РФ).

Основанием ответственности поручителяявляется неисполнение либо ненадлежащее исполнение должником своих обязанностей по договору займа. Под неисполнением обязанности по договору займаследует понимать либо отказ должника от возврата суммы долга, либо невозвращение суммы долга в полном объеме. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме,как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Так, в случае, если по договору займа между сторонами достигнуто соглашение об уплате процентов, неуплату должником процентов, размер которых был определен договором, следует считать ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа.

По общему правилу,определенному п. 1 ст. 363 ГК РФ, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно,если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Солидарная ответственностьпредполагает возможность кредитора требовать исполнения обязательства как отдельно должником или поручителем, так и совместно ими обоими. Данное требование может предъявляться как полностью, так и в части долга (например, когда часть долга уже возвращена должником).

Если при заключении договора займа, обеспеченного поручительством, со стороны должника выступают несколько поручителей, такое поручение носит совместный характер. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно. При этом солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Субсидиарная (дополнительная) ответственность поручителя перед кредитором должна быть специально предусмотрена условиями договора.

В случае, если при заключении договора стороны не сделали специального упоминания о том, что при неисполнении обязательства должником ответственность поручителя перед кредитором будет носить субсидиарный характер, к договору поручительства применяется общее правило о солидарной ответственности.

Суть субсидиарной ответственностисостоит в том, что при неисполнении либо ненадлежащем исполнении должником своей обязанности по возврату взятой в долг денежной суммы до предъявления требований к поручителю, который в соответствии с договором несет субсидиарную ответственность, кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Иначе говоря, только после того, как основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное требование, требование о возврате долга может быть предъявлено поручителю, несущему субсидиарную ответственность.

Если кредитор обратился к поручителю, несущему субсидиарную ответственность, с требованием о возврате суммы долга, поручитель до удовлетворения требований кредитора должен предупредить об этом основного должника. Такое предупреждение может быть сделано в виде письма свободной формы, которое отправляется с уведомлением. Иначе говоря, если к поручителю предъявлен иск, он должен привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора.

Безусловно, договор поручительства является для кредитора гарантией в том, что данные им в качестве долга денежные средства будут ему полностью возвращены. И, если взыскание денег с должника будет невозможно, он имеет право обратиться с аналогичным требованием к поручителю.

С другой стороны, в случае выплаты за должника суммы долга поручитель также защищается законом: ГК РФ предоставляет ему право обратиться к должнику с требованием о возмещении суммы, которую поручитель выплатил за него кредитору. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора (п. 1ст. 365ГКРФ).

Таким образом, если поручитель выплатил кредитору за должника весь долг, он сам приобретает по отношению к должнику статус кредитора и имеет право обратиться к нему либо в суд с требованием возврата ему суммы, уплаченной кредитору. Если поручитель выплатил кредитору не только основную часть долга, но и проценты, установленные договором займа, он также вправе требовать от должника уплаты этих процентов.

Закон предоставляет поручителю, исполнившему в полном объеме обязательство должника перед кредитором, возможность требовать от должника уплаты дополнительных денежных средств – процентов на всю сумму, выплаченную кредитору. В данную сумму включаются основная сумма долга, проценты, подлежащие уплате, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника (взысканной с поручителя государственной пошлины).

Переход права требования исполнения обязательства должником по возврату долга осуществляется путем передачи кредитором поручителю документов, удостоверяющих требование к должнику (договора займа). Передача указанных документов производится по исполнении поручителем обязательства. Данное положение предусмотрено законом (п. 2 ст. 365 ГК РФ) и является обязательным для кредитора.

Если обеспеченное договором поручительства обязательство должника по возврату взятой в долг денежной суммы было исполнено должником надлежащим образом, на должника возлагается обязанность немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. Данное положение защищает поручителя и предоставляет ему возможность получить обратно денежные средства, которые он передал кредитору, удовлетворившему свои требования надлежащим образом.

Поручительство прекращаетсяпо следующим основаниям (ст. 367 ГК РФ):

1) с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего

2) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника

3) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем

4) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, в случае непредъявления иска кредитором к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

Договор залога между физическими лицами

Договор залога между физическими лицами обычно оформляется в рамках договора займа между физическими лицами. По договору залога, залогодатель, он же заемщик по договору займа, обеспечиваем залогом свои обязательства перед залогодержателем, он же кредитор или займодавец.

Договор залога является высокоэффективным средством улучшения платежной дисциплины заемщика и снижения вероятности невозврата, выданных залогодателю (заемщику) денежных средств.

В отличие от банков и прочих профессиональных финансовых учреждений, выдача займов одного физического лица другому не сопряжена с проведением финансовой оценки получателя средств. Поэтому в таких случаях мы настоятельно рекомендуем заключить договора залога между физическими лицами.

В случае, если заемщик не сможет погасить задолженность в необходимом объеме и сроках, указанных в договоре займа, залогодержатель (займодавец) имеет право реализовать заложенное имущество и полученным от реализации средствами «закрыть» задолженность заемщика по основному договору.

При этом при приеме в обеспечение залога, рекомендуется проводить профессиональную экспертизу стоимости залога – оценку у незаинтересованной оценочной компании, а также учитывать такие факторы, как ликвидность залога (спрос на предмет залога), срока и сложности его реализации.

В договоре залога следует указать процедуру взыскания и реализации предмета залога, какие обязательства он покрывает (тело кредита / займа, проценты, штрафные санкции, пени и т.п.) и кто производит его реализацию.

Также следует определить место хранения залога и ответственность сторон за его сохранность.

В некоторых случаях уместно предусмотреть страхование предмета залога, в частности это крайне актуально, если залогом выступает автомобиль.

Скачать образец договора залога между физическими лицами в формате doc или формате pdf

Смотрите также:

Договор залога движимого имущества

Также по желанию сторон залог можно зарегистрировать в Государственном реестре обременений движимого имущества. Такая регистрация дает Залогодержателю приоритет над другими залогами (зарегистрированными позже или незарегистрированными).

Нормы права

Отношения, возникающие по договору залога движимого имущества, регулируются следующими нормативно-правовыми актами:

Гражданский кодекс Украины - § 6 Главы 49 Раздела I Книги V (ст. ст. 572 - 593) Закон Украины О залоге от 02.10.1992 г. Закон Украины Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений от 18.11.2003 г.

Заключение договора

Договор считается заключенным с момента его подписания, если в нем прописаны все существенные условия (см. Существенные условия договора). Однако договор залога транспортных средств является заключенным только с момента нотариального удостоверения.

Источники: yurist-online.com, uristhome.ru, www.depositvklad.ru, allcontract.ru, smartdoc.ua

Категория: Как правильно оформить сделку | Добавил: kozlfed (18.06.2015)
Просмотров: 335 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Вход на сайт

Поиск